Vragen? Bel ons op: +31 (0)20 669 25 06
Strand-Algarve-Portugal

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij All in Portugal cv (hierna: ‘AIP’). Indien en voor zover voor boekingen van bepaalde vakantiewoningen afwijkende voorwaarden gelden, prevaleren die afwijkende voorwaarden.
2. De huurder dient te beseffen dat AIP vakantiewoningen van particuliere derden (hierna: ´de eigenaar´) verhuurt en dient zich alle gevallen dienovereenkomstig op te stellen en te gedragen.
3. Onder het gehuurde/de vakantiewoning wordt verstaan de betreffende vakantiewoning met erf, overige opstallen (zwembad(en)), inventaris, gereedschappen en alle bij de betreffende vakantiewoning en het erf behorende (roerende) zaken.
4. Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst met AIP aangaat. Tevens worden onder huurder begrepen zij ten behoeve van wie of namens wie de huurder de huurovereenkomst met AIP aangaat.

2. Reservering en betaling

1. AIP is bevoegd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen de boeking en geboekte vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer.
2. De huurovereenkomst komt tot stand zodra het boekingsformulier (via internet) door AIP is ontvangen (dan wel de boeking telefonisch is verricht) en de boeking door AIP is bevestigd door een bevestiging-factuur per e-mail, onder de ontbindende voorwaarde dat de eigenaar binnen 24 uren na de ontvangst van het boekingsformulier alsnog aangeeft –om welke reden dan ook- dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Indien en voor zover deze ontbindende voorwaarde door AIP wordt ingeroepen en de huurder schade lijdt, sluit AIP elke aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AIP.
3. Een bevestigde boeking is definitief en kan niet worden herroepen. De Wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 werkdagen, geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitzondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.
4. Reserveringen lopen van wisseldag tot wisseldag, tenzij anders overeengekomen.
5. AIP brengt eenmalig servicekosten in rekening. Dit betreft een vast bedrag van € 45,- euro plus 1,5% van de totale huursom.
6. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
7. Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de bevestiging-factuur per e-mail dient door AIP van de huurder een aanbetaling van 35% van de volledige huurprijs en de servicekosten te zijn ontvangen.
8. De overige 65% van de te betalen huurprijs en eventuele bijkomende kosten dient uiterlijk 8 weken voor het verblijf op de bankrekening van AIP te zijn voldaan, tenzij AIP en de huurder een aangepaste regeling overeenkomen.
9. Bij boeking op een termijn van (minder dan) 8 weken voor verblijf dient de gehele huurprijs ineens (per telefonische overboeking) te worden betaald.
10. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen geraakt de huurder automatisch in verzuim. AIP zendt dan een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van AIP wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn in welk geval AIP gerechtigd is annuleringskosten als omschreven in artikel 5 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
11. Na volledige betaling van de huursom, krijgt de huurder ongeveer 3 weken voor het begin van de huurperiode, de reisbescheiden thuis gestuurd met het adres van de vakantiewoning, de naam van de sleutelbewaarder die de huurder de sleutel zal overhandigen en verdere afspraken en bijzonderheden.

3. Wijziging door huurder

1.Indien de huurder de gesloten huurovereenkomst wilt wijzigen, behoeft zulks uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AIP. In geen geval is wijziging mogelijk vanaf en binnen de termijn van 4 weken voor aankomst. Voor elke wijziging in een reeds gedane boeking kan AIP een bedrag ad € 50,- in rekening brengen.
2. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Wijziging door AIP

1. AIP heeft het recht de overeenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, waaronder worden verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van AIP in redelijkheid niet kan worden gevergd (b.v de verkoop van het gehuurde huis of omdat een onvoorziene gebeurtenis het huis onverhuurbaar maakt) alsmede de overeenkomst te wijzigen wegens overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar. In een dergelijk geval is AIP gerechtigd de huurder een ander huis van vergelijkbare kwaliteit en prijs aan te bieden zonder daarmee tekort te schieten in de nakoming van haar verbintenis. Indien geen andere, vergelijkbare woning kan worden aangeboden, zal de reeds betaalde huursom worden terugbetaald. Aansprakelijkheid voor eventuele andere/ aanvullende en/ of vertragingsschade wordt door AIP niet aanvaard tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van AIP.

5. Annuleren

1. Indien de huurder de overeenkomst wil annuleren, worden naast de reserveringskosten, annuleringskosten, die de hoogte van de huursom niet zullen overschrijden, in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is die dekking biedt.
2. De huurder dient te annuleren tijdens kantooruren. Indien na kantooruren wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag).
3. AIP is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien de huurder in verzuim is en/ of anderszins in de gevallen die omschreven zijn in deze algemene voorwaarden.
4. Bij annulering vóór de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder een bedrag van 35% van de totale huursom en de servicekosten verschuldigd.
5. Bij annulering binnen de termijn van 8 weken vóór aanvang van het verblijf is de huurder de volledige huursom en de servicekosten verschuldigd.
6. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom en de servicekosten verschuldigd.

6. Annulerings- en aansprakelijksheidsverzekering
1. AIP adviseert huurder en/of medereiziger(s) om altijd een allrisk annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan – in samenwerking met Europeesche Verzekeringen – via AIP worden afgesloten.
2. Het verzekerd bedrag is de huurprijs en de servicekosten zoals vermeld in de boekingsbevestiging. De verzekeringspremie staat in de bevestiging vermeld en is inclusief assurantiebelasting en poliskosten. Om de volledige dekking van de verzekering te kunnen garanderen is het noodzakelijk om binnen 24 uur na boeking alle namen en geboortedata van de medereizigers te ontvangen.
3. Actuele informatie over premies, voorwaarden en dekking staan vermeld op de site van AIP en van de Europeesche Verzekeringen.
4. Huurder dient bij aanvang van zijn verblijf in het vakantiehuis in bezit te zijn van een geldig Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering.

7. Bijkomende kosten

1. Bij de huur zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van water, gas en elektriciteit.
2. Bij de huur is niet inbegrepen de servicekosten (€ 45,- euro plus 1,5% van de totale huursom)
3. Op aanvraag is indien aanwezig (en soms tegen betaling) een kinderbedje te verkrijgen.

8. Aankomst en vertrek

1. De wisseldag van de villa vindt plaats op donderdag, vrijdag of zaterdag. Tenzij anders vermeld.
2. De aankomsttijd op de wisseldag is vanaf 16.00 uur. De geldende vertrektijd op de wisseldag is vóór 10.00 uur.

9. Aantal personen

1. Het overeengekomen aantal maximum personen, mag niet worden overschreven, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met AIP, in welk geval AIP gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Indien zonder toestemming van AIP meer mensen overnachten dan overeengekomen is, geraakt de huurder automatisch in verzuim terzake zijn verplichtingen uit overeenkomst en is hij schadeplichtig.
2. AIP en huurder komen overeen de door AIP als gevolg van overtreding van de onder lid 1 dezes gestelde verboden geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,- per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane personen overschrijdt. Deze bepaling geldt als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van AIP alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen.

10. Eindschoonmaak

1. Tenzij anders is overeengekomen, is de eindschoonmaak in de huur inbegrepen. De huurder dient bij vertrek de woning netjes en de keuken opgeruimd en schoon achter te laten, bij gebreke waarvan de eigenaar of beheerder gerechtigd is een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden.

11. Borgsom

1. In sommige gevallen dient bij aankomst een waarborgsom betaald te worden, die bij vertrek wordt terugbetaald onder eventuele aftrek van bijkomende kosten of door de huurder veroorzaakte schade (bijv. Schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging). De hoogte van de waarborgsom staat op de factuur vermeld. Het voldoen van de waarborgsom ter plaatse en het terugontvangen ervan is een zaak tussen de eigenaar/lokale agent en huurder. AIP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
2. Bij de meeste vakantiewoningen neemt AIP de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft AIP ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan deze waarborgsom pas met instemming van de eigenaar worden terugbetaald, welke toestemming binnen veertien dagen dient te worden verstrekt, bij gebreke waarvan AIP de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten. Binnen deze kaders aanvaardt AIP geen enkele aansprakelijkheid.
3. Indien de huurder niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling van de waarborgsom bij aankomst, is de eigenaar/beheerder gerechtigd huurder de toegang tot het gehuurde te weigeren tot het moment waarop de waarborgsom wordt voldaan.

12. Zwembaden

1. Zwembaden zijn in de regel van begin april tot eind oktober te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader AIP geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
2. Kinderen jonger dan 14 mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat het/de kind(eren) een zwemvest gebruiken. AIP noch eigenaar zijn aansprakelijk te houden voor ongelukken in zwembaden.

13. Huisdieren

1. In de privé-woningen is het slechts beperkt mogelijk en in alle gevallen slechts op speciale aanvraag toegestaan huisdieren mee te nemen.

14. Overige

1. Het is niet toegestaan in de vakantiewoningen te roken.
2. De huurder wordt geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en de barbecue schoon te maken.
3. Voor zover een huishoudelijk reglement in de woning aanwezig is, dient de huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Van een van toepassing zijnd huishoudelijk reglement is een exemplaar in de vakantiewoning aanwezig.
4. Huurder(s) die zodanige hinder of last oplevert/ opleveren of kan/ kunnen opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de vakantiewoning daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan/kunnen door AIP van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van AIP in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder(s), indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/hen kunnen worden toegerekend.

15. Vrijwaring

1. Indien door en/of tijdens het verblijf van de huurder schade aan de vakantiewoning ontstaat van welke aard en omvang dan ook en AIP gehouden is deze schade en welke bijkomende schade dan ook aan de eigenaar te voldoen, vrijwaart de huurder AIP van deze verplichtingen.
2. Indien anders dan gesteld onder lid 1 van dit artikel schade ontstaat bij derden door of tijdens het verblijf van de huurder in de vakantiewoning voor welke schade AIP aansprakelijk wordt gesteld en in welk kader AIP schadeplichtig is, vrijwaart de huurder AIP van deze verplichtingen.

16. Aansprakelijkheid

1. AIP zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten nemen.
2. AIP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of ongemakken voor/van de huurder als gevolg van en/of samenhangend met zijn verblijf in de woning. Indien er sprake is van opzet of grove schuld door/van AIP, aanvaardt AIP alleen aansprakelijkheid voor zover de AVB-verzekering van AIP dekking biedt en schadevergoeding uitkeert.
3. Indien om welke reden dan ook AIP schadeplichtig is, beperkt de hoogte van de als dan te betalen schadevergoeding zich tot de hoogte van de huursom, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van AIP.
4. AIP aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor: a) foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven; b) kennelijke fouten of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
5. AIP is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van afwijkingen in het gehuurde dan wel ongemakken ter plaatse, behalve indien deze afwijkingen dan wel ongemakken zodanig zijn dat het de essentialia van de huurovereenkomst betreffen, in welk geval de schade beperkt is en in welk geval de schade beperkt is tot de directe schade. Elke vorm van gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van AIP is voorts steeds beperkt tot de hoogte van de huursom.
6. AIP is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.
7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van AIP en/of de door deze ingeschakelde derde.
8. AIP kan de werking van Wifi, internetverbinding niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een villa. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn danwel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan AIP noch de eigenaar worden aangerekend.
9. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies/schade aan het gehuurde en de bijbehorende inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in de woning of het bijbehorende terrein bevinden. Schade aan een woning wordt toegerekend aan de huurder, tenzij deze het tegendeel kan bewijzen. AIP bedingt bij wege van derdenbeding ten gunste van de eigenaar, dat de huurder gehouden is alle schade aan de woning tijdens zijn verblijf ontstaan aan de eigenaar te vergoeden. Het voor de huurder van belang een AAIP (Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren) te hebben, waarbij AIP ervan uitgaat dat de huurder die heeft. De huurder vrijwaart AIP van de verplichting om schadevergoeding te betalen aan de eigenaar voor schade aan de woning ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder. Hetzelfde geldt voor schade ontstaan bij en te betalen aan derden.De huurder wordt erop gewezen dat schade aan een vakantiewoning tijdens het verblijf ontstaan aan de huurder wordt toegerekend, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
10. Bouwactiviteiten. Bij de keuze van onze vakantiehuizen en -appartementen hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk te behoeden voor bouwoverlast. Maar wij kunnen nieuwe initiatieven of gewijzigde plannen niet voorkomen. Het komt wel eens voor dat er vlakbij bouwactiviteiten plaatsvinden. Voor een dergelijke situatie aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor storingen en uitval van stroom-, gas- en watervoorzieningen.

17. Rente en incassokosten

De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens AIP heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,-.

18. Klachten

1.Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk of in andere passende vorm bij AIP te worden ingediend, zodat AIP passende maatregelen kan nemen. Als de klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland de klacht schriftelijk bij AIP in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
2. Indien de huurder zich niet houdt aan de termijn die zijn gesteld in lid 1 van dit artikel, verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

19. Rechtskeuze

1. Op alle geschillen met AIP is Nederlands recht van toepassing. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 deze kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) 
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR (lidnummer 3257).
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Amsterdam, April 2020

All in Portugal cv
Haarlemmermeerstraat 99 huis
1058 JT Amsterdam
info@allinportugal.nl

K.v.K.: Amsterdam 24394623
BTW nr: nl 8169.02.276.b01

Privacy statement All in Portugal
Disclaimer All in Portugal